Водење на комплетна евиденција за работодавачот согласно Правилникот за начинот на водење на евиденција во област на БЗР ("Службен весник на Р.М. бр. 136/07")

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени