Врз основа на ПрогенЗ услуги, клиентот на годишно ниво ќе добива специјалистички извештаи за безбедноста и здравјето на работно место, како што се:

  • Извештај за повреди на работа.
  • Извештај за абсентизмот од работа заради заболувања поврзани со работната средина, повреди на работа и трошоците поврзани со исплатени vs. неизработени работни часови.
  • Извештај за проценка на ризик по работни места изработена според OHSAS 18001 стандардот.
  • Извештај за усогласеност на Корисникот со законските побарувања.
  • Во соработка со стручното лице на клиентот, извештаи поврзани со трошоците за спроведување на системот за управување со безбедноста и здравјето на работното место.
  • План за безбедност и здравје за следната фискална година изработен според методологијата на компаративна анализа и приоритети.

Овој тип на извештаи ќе му помогне на клиентот со што голем дел од проблемите поврзани со работниот процес да ги превенира, а со тоа и трошоците поврзани со нивното санирање т.е. обесштетување да се избегнат.

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени