Друштвото за проектирање, истражување и услуги ПРОГЕН З ДОО како стручна, професионална организација во доменот на безбедноста и здравјето при работа за Вас ќе ги изведува следниве законски задолжителни активности:

 • Проценка на ризик на работно место
 • Изјава за безбедност
 • Обука на претставници на работници за безбедност и здравје при работа
 • Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување
 • Обука на вработените за БЗР
 • Испитување на работните услови односно мерење на:
  • Микроклима
  • Осветление
  • Бучава
  • Хемиски штетности
 • Испитување на заземјување
 • Испитување на громобранска инсталација
 • Испитување на орудија за работа
 • Изготвување на Процедури/Упатства за безбедност и здравје при работа
 • Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема
 • Водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа
 • Посредување при организирање на задолжителни периодични медицински прегледи
 • Изготвување на Проекти и Елаборати за безбедност и здравје при работа, план за безбедност и здравје при работа на градилиште
 • Изготвување на План за безбедност и здравје при работа
 • Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема
 • Заштита од пожари – проектирање, планирање и дизајн на проекти за ППЗ
 • Заштита и спасување - Планови за противпожарна заштита, евакуација и спасување, вежби за евакуација и спасување, итн
 • Организација на превентивни испитувања на автоматските и конвенционалните ПП системи инсталирани кај корисникот
 • Организација на дополнителни колективни осигурувања следбено на потребите на клиентот
 • Ангажман на ПРОГЕН З за надворешно стручно лице
 • Секако како компанија ви нудиме и:
  • Континуирано следење и раководење на безбедноста и здравјето при работа во име на работодавачот како надворешно правно стручно лице
  • Асистенција при креирање на буџет за безбедност и здравје, како и пожарна заштита за потребите на клиентот
  • Консултативни услуги при имплементација на OHSAS 18001 стандардот - систем за управување со безбедноста и здравјето во компанијата (доколку го имплементирате)
ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени