Преку планирањето на мерките и средствата за безбедност и здравје при работа, се обезбедува:

  • Намалување на можноста од повредување на вработените.
  • Намалување на непланираните финансиски трошоци за оштети и медицински лекувања.
  • Намалување на трошоците потребни за ангажирање, обучување и следење на работник кој доаѓа на местото на повредениот.
  • Зголемување на довербата помеѓу раководството и вработените.
  • При евентуална несреќа на работа одговорноста на раководителот/работодавачот се намалува следбено на степенот на применети мерки за безбедност и здравје при работа.

Практични придобивки

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени