ДО

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА  КОНСУЛТАНТИ

Според договор за грант од донатор:  Фонд за иновации и технолошки развој, Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: „Брза комуникација на ризици по здравјето и безбедноста на работното место “

Од следниот линк можете да го превземете целиот документ

 

ДОКУМЕНТ

ДО

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА  КОНСУЛТАНТИ

Според договор за грант од донатор:  Фонд за иновации и технолошки развој, Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: „Брза комуникација на ризици по здравјето и безбедноста на работното место “

Од следниот линк можете да го превземете целиот документ

Анекс II Опис на работна задача

Анекс Барање за понуда

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени