Број 1

 

Решение за вршење на стручни работи за безбедност при работаНа 27.09.2010 година во просториите на Министерството за труд и социјална политика ПрогенЗ ДОО се здоби со Лиценца број 1 односно Решение за вршење на стручни работи за безбедност при работа предвидени со Законот за безбедност и здравје при работа, со дел.бр. 07-3569/4 од 01.06.2010 год.

Воедно, ПрогенЗ е сертифициран со Овластување за вршење на следните работи:

 

  1. pdf Овластување за вршење на проценка на ризик – Евидентен број 1
  2. pdf Овластување за изготвување на концепт на изјава за безбедност - Евидентен број 2
  3. pdf Овластување за изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата - Евидентен број 3
  4. pdf Овластување за вршење на редовно тестирање и контрола на опрема за работа - Евидентен број 4
  5. pdf Овластување за вршење на периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, CO, CO2, NO2, H2S, SO2, O2,  вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности (осветленост и бучава) и на микроклиматски услови во работна средина - Евидентен број 5

Ова е уште едно признание за нашата досегашна високо професионална работа, како и обврска за задржување на квалитетот и негово континуирано подобрување. Обезбедувањето на Иновативните методи за безбедност и здравје при работа за Вашите вработени, а воедно и заштита на компанискиот капитал од ризици поврзани со работниот процес е наша Број 1 обврска.

Повелете и јавете се доколку Ви е потребен консалтинг од областа на безбедноста и здравје при работа, односно доколку имате интерес за некоја од услугите што ги нудиме. Отворени сме за соработка и остварување на заедничките цели - безбедна и здрава работна средина.

Како да дојдете до нас?

ПРОГЕН З ДОО
ул. 29 Ноември бр. 50
1000 Скопје
Р. Македонија

Тел/факс: +389 2 3245 056

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.progenz.biz

ЛИЦЕНЦА БРОЈ 1!ЛИЦЕНЦА БРОЈ 1!ЛИЦЕНЦА БРОЈ 1!ЛИЦЕНЦА БРОЈ 1!ЛИЦЕНЦА БРОЈ 1!

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени