Cпоред Законот за безбедност и здравје при работа(“Сл. весник на РМ“, бр.92/07), работодавачот е должен да ја организира, уредува и обезбедува безбедноста и здравјето при работа во согласност со одредбите од овој Закон, како и во согласност со одредбите на други закони и подзаконски прописи кои се однесуваат на неговата конкретна работна средина.

Притоа работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства.

Без разлика на претежната дејност, работодавачот согласно чл.17 од Законот, мора да обезбеди мерки за безбедност и здравје при работа особено со:

  • назначување на едно или повеќе стручни лица за безбедност (интерно или надворешно).
  • донесување на безбедносни мерки против пожар во согласност со посебни прописи.
  • донесување мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност.
  • обука на вработените за безбедно извршување на работата врз основа на сопствена програма.
  • обезбедување опрема за лична заштита за вработените и нејзината употреба, доколку преземените безбедносни мерки во работната средина не се доволни.
  • вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема.
  • следење на здравствената состојба на вработените.

Намалување на ризик

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени