Во најновиот број на „Службен весник на Р.М” е објавен „Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа”. Истиот беше донесен од Собранието на Република Македонија на 27 октомври 2014 година. Измените може да ги погледнете на следниот линк.

 

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени