uslugi-obuka

Обука на претставници на работници за безбедност и здравје при работа

Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување

uslugi-ispituvanja-i-merenjaИспитување на работните услови односно мерење на:
- Микроклима
- Осветление
- Бучава
- Хемиски штетности

Испитување на заземјување, громобранска инсталација, орудија за работа.

uslugi-procenka-na-rizikНе постои ниту едно работно место без опасност или ризик од настанување на повреда при работа.

Проценка на ризик на работно место и Изјава за безбедност.

uslugi-proektiranje
Изготвување на Процедури - Упатства за безбедност и здравје при работа, Правилник за лична заштитна опрема, Проекти и Елаборати за безбедност и здравје при работа...

uslugi-nadgleduvanje-i-kontola


Континуирано следење и раководење на безбедноста и здравјето при работа во име на работодавачот како надворешно правно стручно лице.

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени