Безбедноста и здравјето е интердисциплинарен концепт на добросостојбата на луѓето кои се вклучени во процесот на работа. Но, во исто време, и заштита на работодавачите од непредвидени и неконтролирани економски и материјални загуби, што произлегуваат од штетите настанати од непримената на мерките за безбедност и здравје на работа. Како секундарен ефект се јавува и заштитата на колегите со кои работиме, индиректно нашите семејства, како и пошироката заедница.

Според дефиницијата на МОТ (Меѓународна организација на трудот / International Labour Organization) од 1950 година со најновата ревизија од 1995, безбедноста и здравјето при работа цели кон...

Дознајте повеќе

На 27.09.2010 година во просториите на Министерството за труд и социјална политика ПрогенЗ ДОО се здоби со Лиценца број 1 односно Решение за вршење на стручни работи за безбедност при работа предвидени со Законот за безбедност и здравје при работа, со дел.бр. 07-3569/4 од 01.06.2010 год.

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени