Преку планирањето на мерките и средствата за безбедност и здравје при работа, се обезбедува:

 • Намалување на можноста од повредување на вработените.
 • Намалување на непланираните финансиски трошоци за оштети и медицински лекувања.
 • Намалување на трошоците потребни за ангажирање, обучување и следење на работник кој доаѓа на местото на повредениот.
 • Зголемување на довербата помеѓу раководството и вработените.
 • При евентуална несреќа на работа одговорноста на раководителот/работодавачот се намалува следбено на степенот на применети мерки за безбедност и здравје при работа.

Практични придобивки

Cпоред Законот за безбедност и здравје при работа(“Сл. весник на РМ“, бр.92/07), работодавачот е должен да ја организира, уредува и обезбедува безбедноста и здравјето при работа во согласност со одредбите од овој Закон, како и во согласност со одредбите на други закони и подзаконски прописи кои се однесуваат на неговата конкретна работна средина.

Притоа работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства.

Без разлика на претежната дејност, работодавачот согласно чл.17 од Законот, мора да обезбеди мерки за безбедност и здравје при работа особено со:

 • назначување на едно или повеќе стручни лица за безбедност (интерно или надворешно).
 • донесување на безбедносни мерки против пожар во согласност со посебни прописи.
 • донесување мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност.
 • обука на вработените за безбедно извршување на работата врз основа на сопствена програма.
 • обезбедување опрема за лична заштита за вработените и нејзината употреба, доколку преземените безбедносни мерки во работната средина не се доволни.
 • вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема.
 • следење на здравствената состојба на вработените.

Намалување на ризик

Безбедноста и здравјето е интердисциплинарен концепт на добросостојбата на луѓето кои се вклучени во процесот на работа. Но, во исто време, и заштита на работодавачите од непредвидени и неконтролирани економски и материјални загуби, што произлегуваат од штетите настанати од непримената на мерките за безбедност и здравје на работа. Како секундарен ефект се јавува и заштитата на колегите со кои работиме, индиректно нашите семејства, како и пошироката заедница.

Според дефиницијата на МОТ (Меѓународна организација на трудот / International Labour Organization) од 1950 година со најновата ревизија од 1995, безбедноста и здравјето при работа цели кон:

 • Унапредување и одржување на највисокото ниво на физичка, ментална и социјална добросостојба на работниците од сите професии;
 • Заштита на здравјето на работниците предизвикано од работните услови;
 • Заштита на работниците при работењето од ризиците кои резултираат од фактори штетни по здравјето;
 • Поставување и зачувување на работникот во работна средина приспособена на неговите физиолошки и психолошки можности;
 • Работата да се приспособи кон човекот, а не обратно.

Значи, оваа област подразбира создавање здрава, хумана и безбедна работна средина. Појдовните основи за дефинирање на соодветна и професионално изведена безбедност и здравје при работа, може да се побара поаѓајќи од неколку основи:

МоралнаМорална основа
Секој човек има право на живот (право на добро здравје и лична безбедност), право на работно место без ризици по неговото здравје и безбедност

ЕкономскаЕкономска основа
Безбедност и здавјето при работа недвосмислено претставува промислен пристап при заштеда на финансиски и материјални средства, како на вработените (трошоци за лекување, намалена работна способност, итн.), работодавачите (компензација за лекување, казни за непримена на заштитни мерки, дополнително работно време за изработка, итн) така и за самата држава каде што неконтролирано се исцрпуваат средствата од социјалните фондови за надокнада на лекувањето, периодот за закрепнување, итн

ПравнаПравна основа
Речиси во сите земји оваа област е регулирана со законски и подзаконски акти кои ја регулираат оваа област. Таков е и случајот со Република Македонија, во која веќе 40 години оваа област ја регулираат соодветни законски и подзаконски регулативи.

Безбедноста и здравјето при работа има смисла единствено кога е приспособена на работникот, т.е. учесникот во работниот процес. Без работа нема потреба од ова, т.е. преземање мерки за подобрување на безбедноста и здравјето при работа. Секој од нас при работењето, зависно од опасностите и штетностите присутни во работната средина (и кон, и од неа), е соочен со бројни ризици по здравјето, како што се: прав, бучава, гасови, екстремни температури, вибрации, итн.

Лошите работни услови од било каков вид може да влијаат врз здравјето и безбедноста на работникот. Нездрави, или небезбедни работни услови има насекаде, независно каде се наоѓа работното место (на отворено - земјоделство, во затворено - фабрика, канцеларија, под земја, над земја итн).

Лошите работни услови не ретко влијаат и врз животната средина (пр. со употребата на отровни хемикалии - пестициди се загадува воздухот, водата, почвата), со што незаобиколна е поврзаноста меѓу работната и животната средина, како и заемното кумулативно штетно влијание врз живиот свет. Имајќи ја оваа одговорност задолжително е секој индивидуално да работи на подигнување на личната и свеста на пошироката јавност, вклучувајќи ги колегите соработници и работодавачите за значењето, правата и обврските во однос на прашањето за безбедни и здрави услови при работа. За ова да го оствариме, првенствено треба да си зададеме јасни и недвосмислени цели и задачи.

Најефикасната превенција од несреќи и заболувања започнува уште при самото организирање на работните процеси, кога безбедните работни услови може да се вградат во самиот работен процес.

Во превентивни мерки спаѓаат контролните мерки: елиминација, суспституција, инженерските контроли, административните контроли и други контролни методи.

Законска регулатива

Врз основа на ПрогенЗ услуги, клиентот на годишно ниво ќе добива специјалистички извештаи за безбедноста и здравјето на работно место, како што се:

 • Извештај за повреди на работа.
 • Извештај за абсентизмот од работа заради заболувања поврзани со работната средина, повреди на работа и трошоците поврзани со исплатени vs. неизработени работни часови.
 • Извештај за проценка на ризик по работни места изработена според OHSAS 18001 стандардот.
 • Извештај за усогласеност на Корисникот со законските побарувања.
 • Во соработка со стручното лице на клиентот, извештаи поврзани со трошоците за спроведување на системот за управување со безбедноста и здравјето на работното место.
 • План за безбедност и здравје за следната фискална година изработен според методологијата на компаративна анализа и приоритети.

Овој тип на извештаи ќе му помогне на клиентот со што голем дел од проблемите поврзани со работниот процес да ги превенира, а со тоа и трошоците поврзани со нивното санирање т.е. обесштетување да се избегнат.

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени